•  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 
Post Image

สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน เพราะเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น จะสามารถเรียนรู้ทางด้านวิชาการได้รวดเร็วกว่า เด็กปกติ และมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง แต่ถ้าเราไม่จัดการศึกษาให้ เด็กเหล่านี้เป็นพิเศษ โดยยังคงให้เรียนร่วมกับเด็กปกติ ก็จะทำให้เด็กเหล่านี้เกิดความ เบื่อหน่ายการเรียน และไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างสูงสุด ถ้าปล่อยไว้เป็นระยะ เวลานาน ความสามารถพิเศษของเด็กเหล่านี้ก็จะหายไปในที่สุด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ขึ้นใน “ โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ” (SCIENCE - MATH GIFTED)

 
 
 
Post Image

และในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กับการศึกษา ได้มีการพัฒนาอย่าง รวดเร็วทำให้สื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่อยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์มีมากมายและหลากหลาย ทั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning หรือ CAI ระบบการกวดวิชาด้วย VDO ON DEMAND ( เสมือนกับมีโรงเรียนกวด วิชาหลาย ๆ โรงเรียนอยู่ในโรงเรียนของเรา) ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมี นโยบายในการจัด ทำห้องเรียนสำหรับเด็กในโครงการขึ้น โดยจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายใน ห้องเรียน ทั้งระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning , ระบบการกวดวิชาด้วย VDO ON DEMAND , มุมแหล่งการเรียนรู้ด้วยระบบ INTERNET, และจัดทำหลักสูตร เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดังนี้.