•  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 

เป็นการจัดหลักสูตรการศึกษาแบบขยายกิจกรรมในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึ้ง มากกว่าหลักสูตรลดระยะเวลาและเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด ฝึกทำแบบฝึกหัด มากกว่าเนื้อหา