•  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 
Post Image

ในหลักสูตรขยายประสบการณ์นี้เป็นหลักสูตรที่ศึกษาหาความรู้ ที่นอกเหนือ จากหลักสูตรปกติโดยเน้นการเรียนรู้ทางด้านการคิด การวิเคราะห์ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ