•  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 •  

  โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ SCIENCE - MATH GIFTED

  Slide Image
   
 
Post Image

ผู้เรียนสามารถทำการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน คอมพิวเตอร์ทัั้งรูปแบบของเนื้อหาและแบบทดสอบ โดยใช้รูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเนื้อหาจะมีรูปภาพ วีดีโอ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่ออธิบาย ขยายความให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติมในทุกหัวข้อ รวมทั้งสามารถทำแบบทดสอบท้ายบท ได้จากโปรแกรม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งเรียนล่วงหน้าก่อนเข้า ชั้นเรียนและทบทวนเมื่อเรียนจบในแต่ละบทเรียน